Je koopt BIOnyx schoonmaakproducten via De Duurzame Kaart.

De Duurzame Kaart faciliteert slechts in de verkoop middels haar webshop en heeft geen kennis noch advies m.b.t. het product.

Voor élke vraag rondom het BIOnyx product, de retour o.i.d., neem je daarom contact op met BIOnyx.

Mocht de webshop niet werken, wend je dan, en alleen dan, tot De Duurzame Kaart.

Met het bestellen van één van de artikelen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van BIOnyx, zoals deze hieronder te lezen zijn.

Wij wensen je veel (schoonmaak) plezier van je aanschaf!

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FAIRWAY GROUP B.V.
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Interclean : de besloten vennootschap Fairway Group B.V. en/of aan haar
gelieerde (rechts)personen;
Afnemer : de wederpartij van Fairway Group B.V;
Goederen : de door Fairway Group B.V in opdracht van Afnemer geproduceerde
goederen;
Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Fairway Group B.V en Afnemer;
Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte,
overeenkomst en voor iedere overige rechtsverhouding tussen Fairway Group B.V
en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3 Indien Fairway Group B.V met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit,
gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige
voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van
toepassing.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen of offertes van Fairway Group B.V, in welke vorm ook, zijn
vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien in een aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, komt
een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke
aanvaarding van Afnemer van die aanbieding of offerte binnen de gestelde termijn.
In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke
bevestiging daarvan door Fairway Group B.V
3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van Afnemer een
overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van de overeenkomst, daartoe
bevoegd te zijn. Deze persoon is naast Afnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Fairway
Group B.V daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fairway Group B.V anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fairway Group B.V niet tot nakoming van
een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen verplichtingen tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
3.8 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is Fairway Group B.V gerechtigd de redelijke
kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij
de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen. Het bepaalde in artikel 3.3. geldt
dan evenzo.
3.9 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Fairway Group B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Fairway Group B.V is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fairway Group
B.V kenbaar behoorde te zijn.
4.2 De overeenkomst kan op initiatief van Afnemer alleen worden gewijzigd indien
Fairway Group B.V daar schriftelijk mee akkoord is gegaan.
4.3 Wordt aan Afnemer een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn
deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde
goederen kunnen hiervan afwijken.
4.4 Overeenkomsten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde
activiteiten leveren een inspanningsverbintenis voor Fairway Group B.V op.
4.5 Fairway Group B.V zal ten aanzien van de bewaring en het gebruik, de bewerking
en verwerking van goederen die haar door of vanwege Afnemer zijn toevertrouwd
dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen die zij ook ten aanzien van haar eigen
goederen aanwendt.
4.6 Indien Afnemer materialen of halffabricaten aanlevert is deze verplicht tevens de
nodige inschiet (extra materialen om uitschot tijdens de be- of verwerking op te
vangen) ter beschikking van Interclean te stellen.
4.7 In geval van bij- of aanlevering van materialen of halffabricaten door Afnemer is
Fairway Group B.V niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende
hoeveelheid in de haar toegezonden kisten, balen, of pakken en kan zij de kosten
voor opslag van de materialen of halffabricaten en de daarover te voeren
administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijzen.
4.8 Bij de aanlevering van materialen of halffabricaten door Afnemer blijven de
verpakking, inschiet en afval van be- of verwerken e.d. het eigendom van Fairway
Group B.V.
4.9 Indien door of namens Afnemer materialen, halffabricaten, gereed product of arbeid
aangeleverd wordt, dan heeft Fairway Group B.V recht op vergoeding van door haar
gederfde winst en gemaakte kosten, welke vergoeding minimaal is te stellen op de
volgende percentages:
 Bij een aangeleverde waarde tot € 100,- 40%
 Bij een aangeleverde waarde van € 100 tot € 500,- 25%
 Bij een aangeleverde waarde van € 500 tot € 2.000,- 20%
 Bij een aangeleverde waarde van € 2.000 tot € 10.000,- 15%
 Bij een aangeleverde waarde van meer dan € 10.000,- 10%
4.10 Mocht bijlevering van zaken of arbeid door of namens Afnemer geschieden en dit
voor Fairway Group B.V gepaard gaan met kosten (laden, lossen, opslag, etc.),
verstoring of beperking van rendement van haar arbeid, derving van winst door
onderbezetting van haar eigen arbeidskracht, verlies van contractskortingen, etc.
dan heeft Fairway Group B.V recht op vergoeding van die kosten en dervingen
verhoogd met 10% tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.11 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk of de levering van de goederen
door toedoen van Afnemer in ernstige mate wordt vertraagd, dan heeft Fairway
Group B.V het recht een deel van de overeengekomen prijs te factureren, evenredig
en in verhouding tot het uitgevoerde werk respectievelijk het reeds geleverde.
4.12 De intellectuele en industriële eigendom van de door Fairway Group B.V in opdracht
van Afnemer ontwikkelde of vervaardigde ideeën, ontwerpen, tekeningen,
animaties, modellen, producten, mallen, etc. blijft te allen tijden aan Fairway Group
B.V voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Fairway Group B.V mogen
deze ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, mallen, etc.
niet geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden worden getoond
of aan derden ter hand worden gesteld. Indien Afnemer wenst dat Fairway Group
B.V de ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, mallen
bewaart, met een maximum van 6 maanden na vervaardiging, dan dient Afnemer
daartoe schriftelijk opdracht te geven aan Fairway Group B.V en dient Afnemer een
bewaarloon aan Fairway Group B.V te voldoen
4.13 Indien Fairway Group B.V in opdracht van Afnemer een idee, ontwerp, tekening,
animatie, model, product, mal, etc. heeft gemaakt zonder dat Afnemer een order
plaatst, dan heeft Fairway Group B.V het recht de redelijke kosten die zij heeft
gemaakt bij Afnemer in rekening te brengen.
4.14 Afnemer verklaart dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel of industrieel
eigendom van derden worden gemaakt. Afnemer vrijwaart Fairway Group B.V en
stelt Fairway Group B.V in en buiten rechte schadeloos voor aanspraken van
derden uit hoofde van intellectuele of industriële eigendomsrechten indien Fairway
Group B.V goederen moet vervaardigen of heeft vervaardigd op basis van ideeën,
ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, mallen, etc. afkomstig van
Afnemer.
Artikel 5 Levering,
5.1 De levering geschiedt af magazijn. Het vervoer komt voor rekening en risico van
Afnemer, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien bij vervoer voor rekening van
Fairway Group B.V beschadigingen en/of gebreken, die bij aflevering van de
goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de vrachtbrief of het
afleverdocument worden aangetekend, is Fairway Group B.V niet aansprakelijk voor
die later te melden beschadiging en/of gebreken.
5.2 Afnemer is verplicht de door Fairway Group B.V in het kader van de overeenkomst
geleverde goederen af te nemen op het moment dat Fairway Group B.V deze levert,
bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem
volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Interclean gerechtigd de
goederen op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
5.4 Indien Fairway Group B.V gegevens behoeft van Afnemer in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan
Fairway Group B.V ter beschikking heeft gesteld.
5.5 Indien Fairway Group B.V een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn dient Afnemer Fairway Group B.V schriftelijk in
gebreke te stellen.
5.6 Fairway Group B.V is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan
bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde
toekomt. Fairway Group B.V is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.7 Een bij de levering van de goederen ingesloten vrachtbrief wordt geacht de
geleverde hoeveelheid correct weer te geven tenzij de Afnemer binnen 2 dagen na
levering zijn bezwaren schriftelijk aan Fairway Group B.V meldt. Afnemer komt
alsdan evenwel geen opschortingslecht toe.
Artikel 6 Onderzoek, reclames
6.1 Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen)
onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan
de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.
6.2 Zichtbare en niet zichtbare maar eenvoudig te constateren gebreken behoren
onmiddellijk op de vrachtbrief of het afleverdocument te worden aangetekend. Niet
zichtbare, en niet eenvoudig te constateren gebreken behoren binnen 8 dagen
nadat Afnemer dit heeft ontdekt of had kunnen ontdekken schriftelijk, met een
nauwkeurige omschrijving van de gebreken, aan Fairway Group B.V te worden
gemeld.
6.3 Fairway Group B.V dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren.
6.4 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van
Fairway Group B.V juist zijn, zal Fairway Group B.V de tekorten of gebreken binnen
redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Afnemer blijft echter
verplicht tot betaling van het geleverde en tot nakoming van alle overige op haar
rustende verplichtingen.
6.5 Indien de reclame naar het oordeel van Fairway Group B.V niet juist is dan is
Afnemer verplicht de redelijke kosten van Fairway Group B.V in verband met het
onderzoek naar de reclame te vergoeden.
6.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Afnemer het door Fairway Group B.V
de goederen in gebruik heeft genomen, of heeft opgeslagen, worden de goederen
geacht deugdelijk te zijn geleverd.
6.7 Branchegebruikelijke, algemeen aanvaarde afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,
gewicht, maat, soort, kleur, emballage, etc. kunnen geen grond voor reclame
opleveren.
Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten
7.1 Fairway Group B.V is gerechtigd voor levering een voorschotbedrag van 10 tot 50 %
van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
7.2 Indien één van de kostprijsbepalende factoren, waaronder de sociale lasten,
omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, de prijzen van grondstoffen, halffabricaten of
verpakkingsmateriaal, etc. wijzigt in de periode tussen de aanbieding of de offerte
en de levering, dan is Interclean gerechtigd tot dienovereenkomstige verhoging van
de prijs ongeacht of de kostprijsverhoging voorzienbaar was.
Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 na factuurdatum op een door Fairway Group
B.V aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 8 dagen, is
Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente
ex artikel 6:119a BW rente verschuldigd.
8.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige)
surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Fairway Group B.V op
Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van Afnemer.
8.5 Fairway Group B.V is bevoegd en Afnemer is verplicht om – zolang Afnemer nog
niet volledig heeft voldaan aan enige op haar jegens Fairway Group B.V rustende
verplichting of indien Fairway Group B.V gegronde vrees heeft dat Afnemer haar
verplichtingen niet stipt zal nakomen – op eerste verzoek van Fairway Group B.V
genoegzame in de door Fairway Group B.V gewenste vorm zekerheid voor
nakoming te stellen waaronder verpanding van zaken. Bij het niet stellen van deze
zekerheid is Interclean gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Afnemer
verplicht alle schade die Fairway Group B.V lijdt te vergoeden.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Fairway Group B.V aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom
van Fairway Group B.V totdat Afnemer al haar verplichtingen jegens Fairway Group
B.V volledig en correct is nagekomen.
9.2 Afnemer is bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te
verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van het bedrijf van
Afnemer. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Voor het geval dat Fairway Group B.V haar in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toestemming aan Fairway Group B.V of door deze aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fairway Group
B.V zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.
Artikel 10 Risico-overgang
10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de door Fairway Group B.V verkochte
goederen gaat op Afnemer over op het moment waarop deze goederen aan
Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Fairway Group B.V is, naast de mogelijkheden die de wet haar biedt, bevoegd de
nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien na het sluiten van de overeenkomst Fairway Group B.V ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet,
niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
11.2 Voorts is Fairway Group B.V bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zonder dat Fairway Group
B.V hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer.
11.3 In de gevallen waarin Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een
verzoek tot surséance van betaling indient, komt te overlijden of onder curatele
wordt gesteld, of overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk
deel daarvan, dan heeft Fairway Group B.V het recht om de overeenkomst te
ontbinden.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fairway Group
B.V op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Fairway Group B.V de nakoming van
de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
11.5 Fairway Group B.V behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien Fairway Group B.V aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid te
allen tijde beperkt tot het bepaalde in dit artikel.
12.2 Fairway Group B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
12.3 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Fairway Group B.V alle redelijkerwijs van
haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Fairway Group B.V is
nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan
van door Afnemer verstrekte modellen, berekeningen, tekeningen dan wel overige
gegevens.
12.4 Indien Fairway Group B.V aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Fairway Group B.V nimmer
aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Fairway Group
B.V bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Fairway
Group B.V steeds de bedoeling van Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
12.6 Eventuele schadeclaims dienen – op straffe van verval – onverwijld maar uiterlijk
binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Fairway Group
B.V te worden gemeld. Afnemer dient – op straffe van verval – binnen 6 maanden
nadat Fairway Group B.V aansprakelijk is gesteld een rechtsvordering tegen
Fairway Group B.V aanhangig te maken.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Fairway Group B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien
zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een (van buitenaf komende)
omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van Fairway Group B.V
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fairway Group B.V geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Fairway Group B.V niet in staat is haar verplichtingen na
te komen. Een tekort aan grondstoffen, machinebreuk, werkstakingen in het bedrijf
van Fairway Group B.V, ziekte van haar personeel, diefstal,
verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen
door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
13.3 Fairway Group B.V heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fairway Group B.V
haar verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Fairway Group B.V kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zonder verplichting tot vergoeding
van schade, op welke grond dan ook, aan Afnemer. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, is Fairway Group B.V gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade, op welke grond dan ook,
aan Afnemer.
13.5 Voor zoveel Fairway Group B.V ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Fairway Group B.V gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 14 Emballage
14.1 Kisten, kratten, flessen en dergelijke emballageartikelen worden op rekening gesteld. Zij worden niet teruggenomen tenzij anders op de factuur vermeld is. In dat geval dient de emballage binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden te worden. Reparatiekosten worden dan bij de creditering geminderd.
Artikel 15 Geschillen
15.1 De rechter in de vestigingsplaats van Fairway Group B.V is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en vertaling
16.1 Op elke overeenkomst tussen Fairway Group B.V en Afnemer en op elke tussen hen bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 (Convention on the
International Sale of Goods 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend.